Avís legal

En virtut del compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic (d’ara endavant LSSICE), us informem que el titular del lloc web és Grupo Argraf S.A.

De conformitat amb l’article 10 de la LSSICE, les dades identificatives del titular és la següent:

Grup Argraf S.A.
Domicili: Avinguda de Navarra 36
CIF: A01014794
Adreça de correu electrònic: administracion@grupoargraf.com

1.  Finalitat de la web www.grupoargraf.com

A la nostra pàgina web donem informació  sobre tot allò que pot interessar al client: oferta i gamma dels nostres productes i tecnologia

2.  Condicions d’accés i utilització d’aquest lloc web

Accés a la web, continguts i informació. L’accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris, i suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El Titular de la web es reserva el dret de realitzar, en qualsevol moment, quants canvis i modificacions estimi convenients i cregui necessaris per a la pàgina web sense necessitat de previ avís.

2.1. Obligació de fer ús correcte de la pàgina web i dels continguts

L’Usuari  es compromet  a la correcta utilització  del web i utilitats  que se li proporcionin conforme  a la llei, aquest Avís Legal, i les instruccions i avisos que se li comuniquin.

L’Usuari s’obliga a l’ús exclusiu del web, i tots els seus continguts, per a fins lícits i no prohibits, que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesius dels drets legítims del Titular del Web i les empreses del Grup o de qualsevol tercer, i/o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de manera directa o indirecta.

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts de la pàgina web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers o que, de qualsevol manera, puguin malmetre, inutilitzar , sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal  del web, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) del Grup, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (hardware i software ).

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 • de qualsevol manera, sigui contrari, menysprea o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats internacionals i en la resta de la legislació;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 • incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic ;
 • sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
 • es trobe protegit per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;
  violi els secrets empresarials de tercers;
 • sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones;
  de qualsevol manera, menyscabeu el crèdit del Titular de la Web o de tercers;
  infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;
 • constitueixi, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;
 • incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el funcionament normal de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics  (hardware i software) d’El Titular del Web o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;
 • provoqui per les seves característiques (com ara format, extensió, ) dificultats en el funcionament normal del Servei;
 • De conformitat amb el que s’ha disposat anteriorment, l’Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris al lloc web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia , programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els continguts), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

== reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;

== suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el copyright i altres dades identificatives  de la reserva de drets del Titular del Web o empreses del Grup o dels seus titulars,  de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement . L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts emprant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte a la pàgina web on es trobin els Continguts o, en general, dels que es facin servir habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del lloc web, dels Serveis i/o dels Continguts.

En concret, la utilització dels arxius fotogràfics i d’àudio/vídeo de El Titular del Web estan subjectes a les condicions següents: Queda prohibida la seva utilització amb fins comercials i/o la seva distribució posterior. Les imatges i recursos audiovisuals aquí disponibles són per a ús exclusiu dels mitjans de comunicació i per a fins merament informatius, sempre que se’n citi la procedència. Queda, per tant, prohibida la feina per il·lustrar activitats, productes o esdeveniments d’altres companyies. Les empreses del Grup El Titular de la Web es reserven el dret de retirar el permís d’ús de qualsevol  d’aquestes imatges o arxius d’àudio/vídeo quan estimi que s’estan destinant a fins que danyen d’alguna manera els seus interessos.

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la web www.grupoargraf.com

(d’ara endavant, l”Hiperenllaç’) hauran de complir les condicions següents, sempre prèvia autorització:

== l’Hiperenllaç únicament permetrà l’accés a l’home-page o pàgina d’inici del lloc web o al punt concret que us autoritzi El Titular de la Web, però no podrà reproduir-les de cap manera;

== no es crearà un frame sobre les pàgines web del lloc web;

== no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre El Titular del web, els seus directius, els seus empleats, les pàgines web del lloc i els Productes i/o Serveis;

== no es declararà ni es donarà a entendre que El Titular de la Web ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web on s’estableix l’Hiperenllaç;

== excepció feta d’aquells signes que formen part del mateix Hiperenllaç, la pàgina web on s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a El Titular de la Web; i

== la pàgina web on s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre El Titular del Web i el propietari de la pàgina web on s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del Titular del Web dels seus continguts o serveis .

2.2. Drets de propietat industrial i intel·lectual

L’Usuari  s’obliga a respectar els drets de propietat industrial  de El Titular de la Web i les empreses del Grup i de qualsevol altre tercer. L’ús o la concessió d’accés a la pàgina web no comporten l’atorgament de cap dret sobre les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu que s’hi utilitzi.

L’usuari podrà descarregar-se la pàgina web al seu terminal sempre que sigui per a ús privat, sense cap finalitat comercial, per la qual cosa no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o utilitzar el contingut de la web amb fins públics o comercials.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual d’El Titular del Web, o de les empreses pertanyents al Grup, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari, en virtut del que estableix aquest Avís Legal, cap dels drets d’explotació o qualssevol altres que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del Lloc web.

2.3. Durada del servei

El Titular del Web no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc web. Quan això sigui raonablement  possible,  El Titular del Web advertirà prèviament de les interrupcions  en el funcionament del Lloc web. El Titular de la Web tampoc no garanteix la utilitat del Lloc web per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat.

L’accés a la web d’El Titular de la Web té una durada indefinida; no obstant això, El Titular de la Web es reserva el dret de suspendre sense previ avís l’accés als Usuaris que, al seu parer, incompleixin les normes d’utilització de la seva pàgina web i exercir les mesures legals oportunes. A més, El Titular de la Web es reserva el dret de restringir l’accés a algunes seccions de la web al públic en general, limitant-lo únicament a usuaris o Grup d’usuaris concrets a través del lliurament d’una contrasenya d’accés de la qual seran responsables .

2.4. Exclusió de responsabilitat

El Titular de la Web fa els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts de la pàgina web.

El Titular de la Web exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa eventualment derivats de:

== La interrupció del funcionament o la manca de disponibilitat d’accés a la pàgina web.

== La privadesa i seguretat en la utilització  de la pàgina web per part de l’Usuari, i/o l’accés no consentit de tercers no autoritzats.

== L’eventual transmissió d’elements que afectin negativament els sistemes informàtics.

3.  Ús de cookies

El Titular del Web podrà utilitzar cookies per facilitar la navegació a la seva pàgina web i conèixer les preferències de l’Usuari permetent-ne el reconeixement. No obstant això, l’Usuari podrà configurar el seu equip per acceptar o no les galetes que rep d’acord amb les instruccions que figuren a la nostra Política de Cookies.

4. Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que disposa el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016, s’informarà prèviament tots els usuaris que facilitin o facilitin les seves dades personals, d’acord amb el que preveu aquest reglament. Les vostres dades seran tractades de conformitat amb aquest Reglament, i us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, supressió i oposició de les vostres dades en rrhh@grupoargraf.com i de reclamació a www.aepd.es

A través dels formularis disponibles a la web es recopilarà la informació personal, mitjançant la marcació de la casella o checkbox corresponent, l’usuari acceptarà expressament i de forma lliure, que les seves dades personals siguin tractades amb la finalitat per a la qual se li sol·licitin.

5.  Fur i Resolució de conflictes

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. Us informem  que teniu a la vostra disposició la web europea de resolució de conflictes https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

6. Dret de desestiment

L’usuari podrà exercir el seu dret de desistiment en els 14 dies posteriors a la formalització de la compra, i per això pot utilitzar un formulari normalitzat o sol·licitar-lo al nostre correu electrònico rrhh@grupoargraf.com