Qualitat i medi ambient

 

Gestión de reciclaje

EL GRUP ARGRAF ha desenvolupat i implantat un Sistema de Gestió Ambiental que, juntament amb la política de qualitat, identifica i defineix responsabilitats, procediments, processos, recursos, etc., per assegurar que el resultat dels nostres processos, així com la gestió dels aspectes ambientals associats a aquests, es concretin en productes segurs i legals que satisfacin els requisits dels nostres clients i els estàndards ambientals als quals estem sotmesos.

El terme “Client” ha de ser entès com els usuaris o receptors dels nostres productes i actituds, tant a l’exterior com dins del GRUP ARGRAF. Hem d’intentar sempre lliurar una feina ben feta.

Les directrius bàsiques que regeixen la nostra Política de Qualitat i Medi Ambient, que guien les nostres accions, es resumixen en els següents principis:

– Els clients són el motiu del nostre treball. Entenem les seves necessitats reals i expectatives per satisfer-les.

– Mitjançant una gestió eficaç, controlem i reduïm de manera general els nostres impactes ambientals negatius, prestant especial atenció al que estipula el pla d’emergència així com al consum de recursos hídrics i energètics i a la sensibilitat especial de l’entorn en el qual ens situem.

– Ens esforcem en la prevenció d’errors i en el control efectiu dels mateixos. Així mateix, adoptem el compromís de prevenir la contaminació ambiental en el desenvolupament de les nostres activitats.

– A través d’una planificació i seguiment adequats, orientem la nostra organització cap a la consecució de la millora contínua tant en la qualitat i seguretat dels nostres productes, com en la prevenció i reducció de la contaminació. Aquesta planificació i seguiment estan basats en l’establiment i revisió d’objectius, retroalimentats de forma contínua.

– Per assolir els màxims nivells de qualitat, salubritat i la minimització dels impactes ambientals negatius, és imprescindible una actitud de treball en equip amb canals de comunicació adequats i fluïds que garanteixin l’eficàcia del SICME.

– Mitjançant una planificació adequada i convenient de la formació, augmentem la capacitat i destresa dels nostres empleats en les activitats que realitzen per garantir la satisfacció de les expectatives dels nostres clients, la seguretat del producte i el respecte i cura del Medi Ambient.

– A més dels requisits dels nostres clients, complim en les nostres activitats amb la legislació vigent, així com la reglamentació i altres requisits als quals l’organització vulgui adherir-se.

El Grup Argraf posa a disposició de qui ho sol·liciti la seva Política de Qualitat i Medi Ambient.

 

Certificado ISO 9001
ISO 9001
Aquesta Norma internacional garanteix la correcta aplicació d’un sistema intern de gestió de la qualitat que s’aplica a tots els departaments de la companyia.

 

Reciclado
Papers i tintes ecològics
Disposem de papers ecològics o de mínim impacte mediambiental. A més, oferim tintes elaborades a base de matèries primeres renovables i d’origen orgànic.

 

FSC C146316
Certificat FSC®
El segell FSC® garanteix que l’origen del paper utilitzat en Argraf prové d’explotacions forestals correctament gestionades en matèria mediambiental.